Ochrana osobných údajov

Výdaj a rozvoz jedla

Informácie pre dotknutú osobu ku kamerovému monitorovaciemu systému verejných priestorov DIOFA, s.r.o.

v zmysle § 19 odsek 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako “zákon o ochrane osobných údajov”) a podľa článku 13 odsek 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “Nariadenie EÚ 20116/679”)


 

Prevádzkovateľ

DIOFA, s.r.o., IČO: 36 261 670, sídlo Hlavná 6, 925 05 Vozokany, registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vl.č.: 14983/T

kontakt: www.vendiofa.sk, tel.: 031 / 785 51 67, 0918 450 453

zástupca prevádzkovateľa: nebol poverený

zodpovedná osoba: nebola určená

 

Údaje o informačnom systéme osobných údajov kamerový monitorovací systém (IS)

Účel spracúvania osobných údajov v IS

ochrana verejného poriadku a bezpečnosti;
ochrana majetku zamestnávateľa alebo zdravia dotknutých osôb;
kontrola plnenia pracovných povinností zamestnancov prevádzkovateľa za účelom vyvodenia prípadnej pracovnoprávnej zodpovednosti

Právny základ spracúvania osobných údajov v IS

oprávnený záujem prevádzkovateľa (ochrana svojho majetku) podľa § 13 odsek (1) písmeno f) zákona o ochrane osobných údajov;
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení

Kategória dotknutých osôb

zákazníci prevádzkovateľa, dodávatelia, verejnosť, zamestnanci prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje, snímka schopná identifikovať fyzickú osobu

Doba uchovávania osobných údajov/lehota na vymazanie

ak záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je vymazaný v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov (i) zákonnou alebo (ii) zmluvnou požiadavkou, alebo (iii) požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, ako aj o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a aké sú možné následky v prípade neposkytnutia takýchto údajov

poskytovanie osobných údajov nie zákonnou ani zmluvnou požiadavkou;
dotknutá osoba je o monitorovaní informovaná pred vstupom do priestorov prevádzkovateľa formou oznamu na vstupoch do svojich priestorov s informáciami pre dotknuté osoby a viditeľným označením priestoru ako monitorovaného

Ďalšia informácia o IS

monitorovanie priestorov prístupných verejnosti v objekte prevádzkovateľa (budovy, parkoviská a priľahlé priestory) formou vytvárania videozáznamu

 

Poskytovanie osobných údajov - príjemcovia: súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované

Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v IS prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má podľa § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov právo na:

  • Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.

  • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Vozokany, 25. máj 2018